Etikettarkiv: bodelning

Ansökan om bodelningsförrättare

Ansökan om bodelningsförrättareAnsökan om bodelningsförrättare – Om du och din make eller sambo inte kan komma överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare. En ansökan om bodelningsförrättare ansöker du om hos tingsrätten. Ansökan kan ni skicka in gemensamt eller endast av en av parterna . När tingsrätten förordnat om en bodelningsförrättare försöker denne i första hand att få till stånd en frivillig överenskommelse er emellan. Är inte detta möjligt så kan bodelningsförrättaren förrätta en tvångbodelning.

Kostnaden för bodelningsförrättarens arbete ska delas mellan parterna. Den slutliga kostnaden för en bodelning med bodelningsförrättare varierar från fall till fall.

Juridiska Dokument kan du ladda ner en ansökan om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare. Dokumentet är upprättad av jurister på Thorlund Juristbyrå och är upprättat i två versioner:

  1. Ansöka om bodelningsförrättare för gifta
  2. Ansöka om bodelningsförrättare för sambor

Alla dokument på Juridiska Dokument är garanterat juridiskt korrekta och du kan ladda ner din ansökan direkt efter beställning.

Bodelning av fastighet

Bodelning av fastighet

Bodelning av fastighet kan ske under ett äktenskap eller vid skilsmässa alternativt när sambor flyttar isär.

En bodelning av fastighet sker genom tre steg:

  1. Värdering av fastighet – Enda gången det är lätt att värdera sin egen bostad är om man köpt den kort innan bodelning ska ske, vilket inte är speciellt vanligt. I annat fall måste makarna/samborna komma överens om ett värde på bostaden. Man kan inte välja att sätta ett orimligt lågt pris för att den ena parten på så vis ska få en fördel. Regeln är att bostaden ska ”värderas efter sitt saluvärde”. Det enklaste sättet att få fram en objektiv värdering är att ta in en värderingsman som då bedömer bostadens skick och läge samt kontrollerar vad liknande bostäder har sålts för i omgivningen under exempelvis föregående 12 månader. Med detta som underlag ges en bedömning på vad bostaden skulle kunna gå att säljas för.
  2. Skatten dras av- I de fall som bostäder säljs med vinst måste en reavinstskatt betalas. Hade bostaden sålts till det pris man kommit överens om och detta hade medfört en vinst dras samma summa bort från värderingen som vinstskatten hade varit. 
  3. Mäklararvode dras bort – Även om inte bostaden säljs så ska även ett relevant mäklararvode dras bort innan slutvärderingen är klar. Detta kan en fastighetsmäklare hjälpa till att räkna ut, oftast gratis.

Det kan vid första anblicken se märkligt ut att både skatt och mäklararvode ska dras bort när det inte skett i praktiken. Men genom att göra dessa avdrag blir det exakt samma sak som om bostaden lagts ut för försäljning och de pengar som kommit in sedan delats upp av makarna/samborna.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal upprättat av jurister!

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo – En bodelning mellan sambor sker vid separation under förutsättning att någon av samborna begär det. Detta måste göras inom ett år från separationen annars anses rätten till en bodelning ha förverkats. Glöm inte att skriva ett bodelningsavtal i samband med er bodelning. Det är viktigt av flera olika skäl, inte minst för att undvika att någon av samborna återkommer med fler krav efter en avslutad bodelning.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!

Vid bodelning mellan sambor så är det endast den så kallade samboegendomen som ska ingå i bodelningen. Samboegendomen utgörs av gemensam bostad samt gemensamt bohag. Övrig egendom såsom exempelvis aktier, bilar och banktillgodohavanden utgör ej samboegendom och skall inte delas mellan samborna.

Bodelningsavtalet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av jurist med specialkompetens och avtalet är speciellt anpassat för sambor. Med bodelningsavtalet följer också en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen. Naturligtvis medföljer även detaljerade instruktioner för hur ni fyller i alla dokument.

Bodelning mall

Bodelning mall - Ladda ner ett bodelningsavtal som är upprättat av jurist!

Bodelning mall – Vid bodelning är bodelningsavtalet en viktig handling för såväl gifta som sambor. För båda utgör bodelningsavtalet ett bevis för att en bodelning är genomförd, vilket förhindrar någon av parterna från att återkomma vid ett senare tillfälle med fler krav. Därutöver är handlingen viktig  om någon av parterna skall ansöka om lagfart för fastighet eller få en bostadsrätt överförd till sig.

Bodelning mall

Om ni är överens om att genomföra en bodelning så kan ni enkelt och billigt själva bodela istället för att blanda in dyra advokater i processen. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett juridiskt korrekt bodelningsavtal som är upprättat av jurister:

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa skall göras efter att er skilsmässa vunnit laga kraft. Det står dock makarna fritt att begära att en bodelning ska göras direkt efter att talan om äktenskapsskillnad väckts.

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa är den vanligaste typen av bodelning. I övrigt ska bodelning ske vid den ena makens frånfälle och dessutom kan bodelning ske under äktenskapet i det fall båda makarna är överens. Vid skilsmässa ska makarnas giftorättsgods delas lika. Eventuell enskild egendom ingår alltså inte. Egendom kan vara enskild enligt gåvobrev, äktenskapsförord eller villkor i testamente.

Vid skilsmässa sker normalt bodelningen först när tingsrätten har dömt till äktenskapsskillnad. Bodelningen är emellertid enbart det sista steget när makarna ska dela på giftorättsgodset. Det första steget är att utreda boet genom en bouppteckning. Därefter värderar makarna tillgångar respektive skulder och sedan beslutar makarna hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas.

Resultatet av bodelningsprocessen ska nedtecknas i ett bodelningsavtal. Detta avtal är både ett bevis på genomförd bodelning och en förteckning av hur egendomen ska fördelas. Det finns inga formkrav på hur ett bodelningsavtal ska se ut, men det är givetvis ytterst väsentligt att avtalet innehåller en tydlig dokumentation om hur giftorättsgodset ska fördelas. Det är också en god idé att dokumentera vilka överväganden som har gjorts vid andelsberäkningen respektive lottläggningen, inte minst för att båda makar ska ha svart på vitt på uppdelningen och inte kunna komma med ytterligare krav i ett senare skede.

Huvudregeln är att ni ska dela det nettogiftorättsgods som ni hade vid er ansökan om äktenskapsskillnad lika er emellan. Med nettogiftorättsgodset avses det värde av giftorättsgodset som återstår efter att skulderna avräknats. Om någon av er har skulder som överstiger värdet av ert giftorättsgods så anses dennes nettogiftorättsgods vara noll.

Lagen tar hänsyn till att det är väldigt opraktiskt att vardera maken måste ge den andra maken hälften av sitt giftorättsgods.  Istället läggs värdet av båda makarnas nettogiftorättsgods samman och delas med två. Om en av makarna har mer nettogiftorättsgods än den andra ska denne ersätta den andra maken så de båda får lika mycket nettogiftorättsgods.

Det bodelningsavtal ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av jurister så ni kan vara trygga i att bodelningsavtalet är juridiskt korrekt. Naturligtvis uppdateras också bodelningsavtalet i takt med att lagstiftningen förändras. I det bodelningspaket som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument så ingår alla de dokument som ni kan ha användning av vid er bodelningen såsom:

  • Bodelningsavtal
  • Registreringsbrev
  • Ansökan om lagfart

Klicka här för mer information om bodelning!