Etikettarkiv: bodelning vid skilsmässa tips

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa skall göras efter att er skilsmässa vunnit laga kraft. Det står dock makarna fritt att begära att en bodelning ska göras direkt efter att talan om äktenskapsskillnad väckts.

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa är den vanligaste typen av bodelning. I övrigt ska bodelning ske vid den ena makens frånfälle och dessutom kan bodelning ske under äktenskapet i det fall båda makarna är överens. Vid skilsmässa ska makarnas giftorättsgods delas lika. Eventuell enskild egendom ingår alltså inte. Egendom kan vara enskild enligt gåvobrev, äktenskapsförord eller villkor i testamente.

Vid skilsmässa sker normalt bodelningen först när tingsrätten har dömt till äktenskapsskillnad. Bodelningen är emellertid enbart det sista steget när makarna ska dela på giftorättsgodset. Det första steget är att utreda boet genom en bouppteckning. Därefter värderar makarna tillgångar respektive skulder och sedan beslutar makarna hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas.

Resultatet av bodelningsprocessen ska nedtecknas i ett bodelningsavtal. Detta avtal är både ett bevis på genomförd bodelning och en förteckning av hur egendomen ska fördelas. Det finns inga formkrav på hur ett bodelningsavtal ska se ut, men det är givetvis ytterst väsentligt att avtalet innehåller en tydlig dokumentation om hur giftorättsgodset ska fördelas. Det är också en god idé att dokumentera vilka överväganden som har gjorts vid andelsberäkningen respektive lottläggningen, inte minst för att båda makar ska ha svart på vitt på uppdelningen och inte kunna komma med ytterligare krav i ett senare skede.

Huvudregeln är att ni ska dela det nettogiftorättsgods som ni hade vid er ansökan om äktenskapsskillnad lika er emellan. Med nettogiftorättsgodset avses det värde av giftorättsgodset som återstår efter att skulderna avräknats. Om någon av er har skulder som överstiger värdet av ert giftorättsgods så anses dennes nettogiftorättsgods vara noll.

Lagen tar hänsyn till att det är väldigt opraktiskt att vardera maken måste ge den andra maken hälften av sitt giftorättsgods.  Istället läggs värdet av båda makarnas nettogiftorättsgods samman och delas med två. Om en av makarna har mer nettogiftorättsgods än den andra ska denne ersätta den andra maken så de båda får lika mycket nettogiftorättsgods.

Det bodelningsavtal ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av jurister så ni kan vara trygga i att bodelningsavtalet är juridiskt korrekt. Naturligtvis uppdateras också bodelningsavtalet i takt med att lagstiftningen förändras. I det bodelningspaket som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument så ingår alla de dokument som ni kan ha användning av vid er bodelningen såsom:

  • Bodelningsavtal
  • Registreringsbrev
  • Ansökan om lagfart

Klicka här för mer information om bodelning!