Etikettarkiv: bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa skall göras efter att er skilsmässa vunnit laga kraft. Det står dock makarna fritt att begära att en bodelning ska göras direkt efter att talan om äktenskapsskillnad väckts.

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa är den vanligaste typen av bodelning. I övrigt ska bodelning ske vid den ena makens frånfälle och dessutom kan bodelning ske under äktenskapet i det fall båda makarna är överens. Vid skilsmässa ska makarnas giftorättsgods delas lika. Eventuell enskild egendom ingår alltså inte. Egendom kan vara enskild enligt gåvobrev, äktenskapsförord eller villkor i testamente.

Vid skilsmässa sker normalt bodelningen först när tingsrätten har dömt till äktenskapsskillnad. Bodelningen är emellertid enbart det sista steget när makarna ska dela på giftorättsgodset. Det första steget är att utreda boet genom en bouppteckning. Därefter värderar makarna tillgångar respektive skulder och sedan beslutar makarna hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas.

Resultatet av bodelningsprocessen ska nedtecknas i ett bodelningsavtal. Detta avtal är både ett bevis på genomförd bodelning och en förteckning av hur egendomen ska fördelas. Det finns inga formkrav på hur ett bodelningsavtal ska se ut, men det är givetvis ytterst väsentligt att avtalet innehåller en tydlig dokumentation om hur giftorättsgodset ska fördelas. Det är också en god idé att dokumentera vilka överväganden som har gjorts vid andelsberäkningen respektive lottläggningen, inte minst för att båda makar ska ha svart på vitt på uppdelningen och inte kunna komma med ytterligare krav i ett senare skede.

Huvudregeln är att ni ska dela det nettogiftorättsgods som ni hade vid er ansökan om äktenskapsskillnad lika er emellan. Med nettogiftorättsgodset avses det värde av giftorättsgodset som återstår efter att skulderna avräknats. Om någon av er har skulder som överstiger värdet av ert giftorättsgods så anses dennes nettogiftorättsgods vara noll.

Lagen tar hänsyn till att det är väldigt opraktiskt att vardera maken måste ge den andra maken hälften av sitt giftorättsgods.  Istället läggs värdet av båda makarnas nettogiftorättsgods samman och delas med två. Om en av makarna har mer nettogiftorättsgods än den andra ska denne ersätta den andra maken så de båda får lika mycket nettogiftorättsgods.

Det bodelningsavtal ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av jurister så ni kan vara trygga i att bodelningsavtalet är juridiskt korrekt. Naturligtvis uppdateras också bodelningsavtalet i takt med att lagstiftningen förändras. I det bodelningspaket som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument så ingår alla de dokument som ni kan ha användning av vid er bodelningen såsom:

  • Bodelningsavtal
  • Registreringsbrev
  • Ansökan om lagfart

Klicka här för mer information om bodelning!

Bodelning – Glöm inte att skriva bodelningsavtal!

BodelningEn bodelning kan ske vid tre olika situationer. Mellan sambor när samboförhållandet upphör, under bestående äktenskap samt vid äktenskapsskillnad. Orsaken till att delning av egendom görs när sambor flyttar isär eller när ett äktenskap slutar med skilsmässa är ganska uppenbar. Anledningen till att makar delar upp sin egendom under bestående äktenskap kan bero på flera olika orsaker som vi återkommer till längre fram.

Bodelning mellan sambor

Om sambor separerar är det den gemensamma bostaden och bohaget som ska delas. Det gäller oavsett om en av samborna har betalat mer eller mindre än den andra sambon. Detsamma gäller bostaden. Är bostaden inköpt för att samborna ska bo där tillsammans så ska bostaden ingå i den egendom som ska delas. Detta trots att det kan ha varit en person som betalat hela bostaden. Däremot är personliga tillhörigheter knutna till person. Detta kan gälla aktier och pengar likväl som saker som tydligt är inköpta för enbart en personligt bruk.

Bodelning vid skilsmässa

Vid äktenskapsskillnad så räknas samtliga tillgångar som giftorättsgods och ska sålunda delas upp mellan makarna. Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord genom vilket de förklarat att viss egendom skall vara enskild egendom så ska inte denna egendom ingå.

Bodelning under äktenskap

Det finns flera olika anledningar till att äkta makar vill genomföra en bodelning medan de är gifta. Till skillnad mot ovan då en delning är ett måste så sker det i detta fall helt frivilligt. Det kräver alltså att bägge parter är helt överens om hur processen ska gå till. De tre vanligaste orsakerna är:

  1. Förtydligande. Ett tydliggörande över vem som äger vad för att visa ekonomisk självständighet.
  2. Förenkla för framtiden. Skulle äktenskapet spricka och en skilsmässa ske är allt redan förberett under lugna former.
  3. Säkra tillgångar. Om av makarna driver en näringsverksamhet kan den personen vilja föra över tillgångar till den andra maken. På så vis kan exempelvis huset säkras från att kronofogden ska ta det vid eventuell konkurs.

Så länge ni är överens om hur bodelningen ska ske så kan ni göra den själv utan advokat. Det enklaste är att använda ett dokumentpaket som ni kan ladda hem online via juridiskadokument.se. Förutom själva bodelningsavtalet så måste även ytterligare dokument fyllas i och skickas in till myndigheter. Det kan vara dokument till skatteverket eller att ny lagfart måste ansökas av den person som ska ta över en fastighet. Även dessa dokument ingår i det dokumentpaket som ni kan ladda hem på Juridiska Dokument!

Klicka här för mer information om de bodelningsavtal som ni kan ladda hem!