Etikettarkiv: bodelningsavtal

Bodelning – Glöm inte att skriva bodelningsavtal!

BodelningEn bodelning kan ske vid tre olika situationer. Mellan sambor när samboförhållandet upphör, under bestående äktenskap samt vid äktenskapsskillnad. Orsaken till att delning av egendom görs när sambor flyttar isär eller när ett äktenskap slutar med skilsmässa är ganska uppenbar. Anledningen till att makar delar upp sin egendom under bestående äktenskap kan bero på flera olika orsaker som vi återkommer till längre fram.

Bodelning mellan sambor

Om sambor separerar är det den gemensamma bostaden och bohaget som ska delas. Det gäller oavsett om en av samborna har betalat mer eller mindre än den andra sambon. Detsamma gäller bostaden. Är bostaden inköpt för att samborna ska bo där tillsammans så ska bostaden ingå i den egendom som ska delas. Detta trots att det kan ha varit en person som betalat hela bostaden. Däremot är personliga tillhörigheter knutna till person. Detta kan gälla aktier och pengar likväl som saker som tydligt är inköpta för enbart en personligt bruk.

Bodelning vid skilsmässa

Vid äktenskapsskillnad så räknas samtliga tillgångar som giftorättsgods och ska sålunda delas upp mellan makarna. Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord genom vilket de förklarat att viss egendom skall vara enskild egendom så ska inte denna egendom ingå.

Bodelning under äktenskap

Det finns flera olika anledningar till att äkta makar vill genomföra en bodelning medan de är gifta. Till skillnad mot ovan då en delning är ett måste så sker det i detta fall helt frivilligt. Det kräver alltså att bägge parter är helt överens om hur processen ska gå till. De tre vanligaste orsakerna är:

  1. Förtydligande. Ett tydliggörande över vem som äger vad för att visa ekonomisk självständighet.
  2. Förenkla för framtiden. Skulle äktenskapet spricka och en skilsmässa ske är allt redan förberett under lugna former.
  3. Säkra tillgångar. Om av makarna driver en näringsverksamhet kan den personen vilja föra över tillgångar till den andra maken. På så vis kan exempelvis huset säkras från att kronofogden ska ta det vid eventuell konkurs.

Så länge ni är överens om hur bodelningen ska ske så kan ni göra den själv utan advokat. Det enklaste är att använda ett dokumentpaket som ni kan ladda hem online via juridiskadokument.se. Förutom själva bodelningsavtalet så måste även ytterligare dokument fyllas i och skickas in till myndigheter. Det kan vara dokument till skatteverket eller att ny lagfart måste ansökas av den person som ska ta över en fastighet. Även dessa dokument ingår i det dokumentpaket som ni kan ladda hem på Juridiska Dokument!

Klicka här för mer information om de bodelningsavtal som ni kan ladda hem!

Bodelningsavtal mall gratis

Bodelningsavtal mall gratis

Bodelningsavtal mall gratis – Du är inte ensam om att söka efter gratis juridiska dokument på internet. Men är du medveten om hur riskabelt det är att använda sig av juridiska dokument som ingen tar ansvar för? Pengarna som du kanske kan spara genom att ladda ner ett bodelningsavtal gratis kan kosta dig mångdubbelt mer i juridiska och ekonomiska överraskningar i framtiden. Därför bör du undvika de gratis mallar som finns på internet och som ingen tar ansvar för.

På Juridiska Dokument kan du ladda ner ett garanterat juridiskt korrekt bodelningsavtal som är upprättat av våra jurister!

Samtliga dokument på Juridiska Dokument är upprättade av våra egna jurister och givetvis uppdateras alla dokument i takt med att lagstiftningen förändras. Du kan spara mycket pengar på att använda juridiska mallar men du måste säkerställa att dokumenten är i enlighet med gällande lagstiftning.

Bodelningshandling

Bodelningshandling - Bodelningsavtal upprättas av makarna i samband med bodelning

En bodelningshandling kan upprättas väldigt utförligt med fullständig bouppteckning, värdering och lottläggning. Oftast brukar dock bodelningsavtalet inte vara så detaljerat.

Bodelning äktenskap

Makarna delar vanligen i godo upp giftorättsgods samt därtill hörande skuldansvar. Giftorättsgods av högre värden såsom exempelvis en fastighet, bostadsrätt eller bil preciseras mer detaljerat i bodelningshandlingen med därtill hörande skulder.

Vanligen bestämmer makarna att de skall svara för de skulder som belöper på det giftorättsgods som de tilldelats vid bodelningen. I övrigt brukar vardera maken behålla ansvaret för sina skulder. Om ni är överens om hur bodelningen skall göras blir kostnaden för att upprätta bodelningshandling lägre.

Ladda ner en bodelningshandling för makar!

Bodelning sambor

Bodelning mellan sambor sker på begäran av sambo efter separation eller dödsfall. Om ingen av samborna begärt bodelning inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde förlorar de rätten till bodelning och vardera parten behåller sin egendom. Vid bodelning mellan sambor är det endast samboegendomen som bodelas.

Ladda ner en bodelningshandling för sambor!

Bodelningshandling behövs för att kunna få lagfart

En bodelningshandling är nödvändig för att du skall kunna få lagfart på din fastighet. Detta innebär att det är viktigt att ni upprättar en bodelningshandling även om du är ensam lagfaren ägare av fastigheten. Annars finns stor risk att du i framtiden varken kan ta ut nya pantbrev eller sälja din fastighet.

Klicka här för mer information om våra bodelningshandlingar!