Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal samboBodelningsavtal sambo – En bodelning mellan sambor sker vid separation under förutsättning att någon av samborna begär det. Detta måste göras inom ett år från separationen annars anses rätten till en bodelning ha förverkats. Glöm inte att skriva ett bodelningsavtal i samband med er bodelning. Det är viktigt av flera olika skäl, inte minst för att undvika att någon av samborna återkommer med fler krav efter en avslutad bodelning.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!

Vid bodelning mellan sambor så är det endast den så kallade samboegendomen som ska ingå i bodelningen. Samboegendomen utgörs av gemensam bostad samt gemensamt bohag. Övrig egendom såsom exempelvis aktier, bilar och banktillgodohavanden utgör ej samboegendom och skall inte delas mellan samborna.

Bodelningsavtalet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av jurist med specialkompetens och avtalet är speciellt anpassat för sambor. Med bodelningsavtalet följer också en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen. Naturligtvis medföljer även detaljerade instruktioner för hur ni fyller i alla dokument.

Bodelning mall

Bodelning mall - Ladda ner ett bodelningsavtal som är upprättat av jurist!Bodelning mall – Vid bodelning är bodelningsavtalet en viktig handling för såväl gifta som sambor. För båda utgör bodelningsavtalet ett bevis för att en bodelning är genomförd, vilket förhindrar någon av parterna från att återkomma vid ett senare tillfälle med fler krav. Därutöver är handlingen viktig  om någon av parterna skall ansöka om lagfart för fastighet eller få en bostadsrätt överförd till sig.

Bodelning mall

Om ni är överens om att genomföra en bodelning så kan ni enkelt och billigt själva bodela istället för att blanda in dyra advokater i processen. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett juridiskt korrekt bodelningsavtal som är upprättat av jurister:

 

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskapBodelning under bestående äktenskap är en bodelning som görs utan att makarna skiljer sig och som således görs under äktenskapet.

Genom en bodelning under bestående äktenskap så kan makarnas egendom överföras från den ena maken till den andra och det finns flera olika motiv till en dylik bodelning exempelvis:

  • Att makarna önskar att bringa klarhet i ägandeförhållandena.
  • Att makarna vill åstadkomma en ekonomisk utjämning mellan sig.
  • Att makarna önskar att manifestera ekonomisk självständighet.
  • Att makarna reder ut ägandeförhållande inför en förestående skilsmässa.

Om du vill ha mer information om bodelning under bestående äktenskap så hittar du mer information om detta på Bodelning.nu!

Skall ni göra en bodelning under äktenskapet så rekommenderar vi att ni använder er av det  bodelningsavtal som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument. Detta bodelningsavtal är upprättade av jurister med specialkompetens och uppdateras alltid i takt med att lagstiftningen förändras.

Ladda ner ett bodelningsavtal lämpat för bodelning under äktenskapet på Juridiska Dokument!

 

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässaBodelning vid skilsmässa skall göras efter att er skilsmässa vunnit laga kraft. Det står dock makarna fritt att begära att en bodelning ska göras direkt efter att talan om äktenskapsskillnad väckts.

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa är den vanligaste typen av bodelning. I övrigt ska bodelning ske vid den ena makens frånfälle och dessutom kan bodelning ske under äktenskapet i det fall båda makarna är överens. Vid skilsmässa ska makarnas giftorättsgods delas lika. Eventuell enskild egendom ingår alltså inte. Egendom kan vara enskild enligt gåvobrev, äktenskapsförord eller villkor i testamente.

Vid skilsmässa sker normalt bodelningen först när tingsrätten har dömt till äktenskapsskillnad. Bodelningen är emellertid enbart det sista steget när makarna ska dela på giftorättsgodset. Det första steget är att utreda boet genom en bouppteckning. Därefter värderar makarna tillgångar respektive skulder och sedan beslutar makarna hur de gemensamma tillgångarna ska fördelas.

Resultatet av bodelningsprocessen ska nedtecknas i ett bodelningsavtal. Detta avtal är både ett bevis på genomförd bodelning och en förteckning av hur egendomen ska fördelas. Det finns inga formkrav på hur ett bodelningsavtal ska se ut, men det är givetvis ytterst väsentligt att avtalet innehåller en tydlig dokumentation om hur giftorättsgodset ska fördelas. Det är också en god idé att dokumentera vilka överväganden som har gjorts vid andelsberäkningen respektive lottläggningen, inte minst för att båda makar ska ha svart på vitt på uppdelningen och inte kunna komma med ytterligare krav i ett senare skede.

Huvudregeln är att ni ska dela det nettogiftorättsgods som ni hade vid er ansökan om äktenskapsskillnad lika er emellan. Med nettogiftorättsgodset avses det värde av giftorättsgodset som återstår efter att skulderna avräknats. Om någon av er har skulder som överstiger värdet av ert giftorättsgods så anses dennes nettogiftorättsgods vara noll.

Lagen tar hänsyn till att det är väldigt opraktiskt att vardera maken måste ge den andra maken hälften av sitt giftorättsgods.  Istället läggs värdet av båda makarnas nettogiftorättsgods samman och delas med två. Om en av makarna har mer nettogiftorättsgods än den andra ska denne ersätta den andra maken så de båda får lika mycket nettogiftorättsgods.

Det bodelningsavtal ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av jurister så ni kan vara trygga i att bodelningsavtalet är juridiskt korrekt. Naturligtvis uppdateras också bodelningsavtalet i takt med att lagstiftningen förändras. I det bodelningspaket som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument så ingår alla de dokument som ni kan ha användning av vid er bodelningen såsom:

  • Bodelningsavtal
  • Registreringsbrev
  • Ansökan om lagfart

Klicka här för mer information om bodelning!

 

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal för gifta och samborEtt bodelningsavtal är ett bevis på att en bodelning ägt rum mellan makar eller sambor och förhindrar någon av parterna att kräva bodelning i framtiden.

Ett bodelningsavtal kan vara mycket utförligt med fullständig bouppteckning, värdering och lottläggning. Vanligen är det dock mer kortfattat och summariskt. Makarna eller samborna delar i så fall upp sin egendom i godo och därefter skriver de en mer summarisk bodelningshandling, varigenom de avtalar att deras egendom sämjedelats. Mer värdefull egendom, såsom exempelvis en fastighet eller lägenhet bör dock av förklarliga skäl specificeras.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för både gifta och sambor!

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom familjerätten. Därför kan de garantera att alla dokument är juridiskt korrekta och i enlighet med gällande lagstiftning.